• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

Aspheric

 

 

آسفریک به معنی غیر کروی بودن است.سطح یک عدسی کروی مانند سطح یک کره و یا یک توپ کروی, منظم  است و دارای یک شعاع انهنای معین می باشد.

 در صورتی که سطح یک عدسی غیر کروی تغییر فرم می دهد و شعاع انحنای آن در کل سطح عدسی یکسان نمی باشد.

 

 

سه هدف کلی برای تولید یک عدسی با سطح غیر کروی (آسفریک) وجود دارد:

  1. از طریق اپتیکی, قادر به اصلاح عدم انطباقات کانونی باشد.
  2. سطح عدسی مسطح تر شده و در نتیجه از بزرگنمایی آن کاسته می شود.تا جلوه بیشتری پیدا کند.
  3. عدسی نازک تر و سبک تر شود.