• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

EMI

EMI-Coated

 چشم تنها عضو بدن است که دارای پوشش محافظ

نمی باشد و بدین ترتیب امواج مضر نور خورشید و

اشعه الکترومگنتیک مانیتور, می توانند به آسانی

وارد چشم شده و به آن آسیب رساند. پوشش EMI

 بر روی عدسی, پرتوهای مضر را جذب کرده و در نتیجه

 دید بهتر و شفافتری را درطول روز و هنگام کار با

کامپیوتر, موجب می شود