• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

طراحی لوگو و آرم شرکت MOC توسط شرکت بعد چهارم

طراحی لوگو شرکت MOC از نوع نشانه نوشتاری است که بصورت مدرن توسط شرکت بعد چهارم طراحی شده است.